Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

20:59
6127 1d00
Reposted fromsiara siara viacappaque cappaque
20:57
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera
20:55
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto
20:54
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
20:52
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
20:32
Jak oglądasz seriale, to nie potrzebujesz ludzi. (...) To mi sprawia przyjemność, pomyślałam. Właśnie ten stan. Kiedy jesteś przed telewizorem i nikt się do mnie nie przypierdala.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera

November 09 2018

22:11
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
22:08
1999 b74a 500

October 29 2018

20:12
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

20:12
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viagwiazdeczka gwiazdeczka
10:03
3408 aa5d 500

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
09:45
5311 7836 500
Reposted from2017 2017

October 25 2018

22:55
9232 77a8
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viaszydera szydera
22:55
It was just another bad day of bad life
— 20:21
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
19:04
2327 8be3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
19:03
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
18:54
2465 eac2
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium

October 24 2018

22:48
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
22:47
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaschiza schiza
22:32
3644 123c 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl